بایگانی برچسب: s

توسعه مبتنی بر فرهنگ

Zanjan Shrine of Mullah Hassan-i-Kashan db54212dc94372f96dd836bfad3f39db7db2a433

سید محمد بهشتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴: PDF متن.

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

Noruzdartus

مصاحبه با فصلنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ بهمن ۱۳۹۳: PDF متن.