بایگانی برچسب: s

هویت فرهنگی خود را در خودآگاهمان ترک کرده‌ایم!

_IMG

در مصاحبه با مجله نامه شورا به بهانه تنظیم سند ملی معماری ایرانی اسلامی ، مهرماه ۱۳۹۴: PDF تصویر متن مجله.

خانه چیست؟

11814501-contour-illustration-a-flock-of-wild-ducks-flying-over-the-lake-black-and-white-illustration

سخنرانی‌ای که برای کارگاه مجموعه گفتارها دربارۀ خانه برای مرکز رویدادهای معماری ایران در ۱۴اسفند ۱۳۸۷ انجام شد: PDF