بایگانی برچسب: s

خدا را شکر که چراغ موزه سینما همچنان روشن است!

hamidreza dastjerdi (1 of 27)

مصاحبه سید محمد بهشتی با ایسنا درباره موزه سینما در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲: PDF متن خبر و  PDF صفحه خبرگزاری.

سیم‌خاردار جانشین مدیریت فرهنگی


sim khardar

مصاحبه با روزنامه صنعت درباره سیاست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد در آذرماه ۱۳۹۱که به تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۱ به چاپ رسید: PDF متن و PDF صفحه روزنامه.