بایگانی برچسب: s

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

MirasFarhangiNamalmus-Shura

در گفتگو با «نامه شورا»؛ نشریه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۷۸، بهمن ۱۳۹۳: PDF متن

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

Noruzdartus

مصاحبه با فصلنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ بهمن ۱۳۹۳: PDF متن.