بایگانی برچسب: s

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

64

در مصاحبه با فصلنامه شورای انقلاب فرهنگی، انجام شده در بهمن ماه ۱۳۹۳: PDF متن.

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

MirasFarhangiNamalmus-Shura

در گفتگو با «نامه شورا»؛ نشریه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۷۸، بهمن ۱۳۹۳: PDF متن