بایگانی برچسب: s

معماری سینما، بنائی سینما

chn.ir

مصاحبه سید محمد بهشتی با نشریه فیلم در بهمن ۱۳۸۰: تصویر متن مجله

خدا را شکر که چراغ موزه سینما همچنان روشن است!

hamidreza dastjerdi (1 of 27)

مصاحبه سید محمد بهشتی با ایسنا درباره موزه سینما در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲: PDF متن خبر و  PDF صفحه خبرگزاری.