بایگانی برچسب: s

معماری سینما، بنائی سینما

chn.ir

مصاحبه سید محمد بهشتی با نشریه فیلم در بهمن ۱۳۸۰: تصویر متن مجله

سینمای ملی در گرو تشکل صنفی

banifilm

بادداشتی از سید محمد بهشتی در روزنامه شرق به عنوان مدیرعامل سابق بنیاد فارابی در اسفند۱۳۹۰: PDF متن روزنامه.