بایگانی برچسب: s

نگرانی من از تعجب مدام نخبگان است

SMD-93215-Masudie (1)

در گفتگو با ماهنامه ایران فردا در آذر ماه ۱۳۹۳: PDF متن.

مدیریت غیرفرهنگی بر سازمان میراث فرهنگی

01.indd
در مصاحبه با خبرنگار روزنامه شرق پیش از توقیف و پیش از تغییر و تحولات مدیریت سازمان در آذرماه ۱۳۹۱. این مصاحبه در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۱ و پس از رفع توقیف از روزنامه شرق منتشر شد: PDF متن و PDF صفحه روزنامه.