بایگانی برچسب: s

پیرامون معماری و سبک زندگی

icon-memari-app

در مصاحبه با مجله همشهری معماری. تیرماه ۱۳۹۳: PDF

خانه چیست؟

11814501-contour-illustration-a-flock-of-wild-ducks-flying-over-the-lake-black-and-white-illustration

سخنرانی‌ای که برای کارگاه مجموعه گفتارها دربارۀ خانه برای مرکز رویدادهای معماری ایران در ۱۴اسفند ۱۳۸۷ انجام شد: PDF