بایگانی برچسب: s

سیم‌خاردار جانشین مدیریت فرهنگی


sim khardar

مصاحبه با روزنامه صنعت درباره سیاست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد در آذرماه ۱۳۹۱که به تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۱ به چاپ رسید: PDF متن و PDF صفحه روزنامه.