بایگانی برچسب: s

باید آثار تاریخی بالفعل شوند.

poster

سخنرانی در کارگاه تخصصی «شناخت ظرفیت‌ها، چالش و فرآیند ثبت میراث جهانی ایران» که ۲۴ آبان ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد: PDF متن سخنرانی.