بایگانی برچسب: s

خدا را شکر که چراغ موزه سینما همچنان روشن است!

hamidreza dastjerdi (1 of 27)

مصاحبه سید محمد بهشتی با ایسنا درباره موزه سینما در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲: PDF متن خبر و  PDF صفحه خبرگزاری.