بایگانی دسته: گردشگری

توسعه مبتنی بر فرهنگ

Zanjan Shrine of Mullah Hassan-i-Kashan db54212dc94372f96dd836bfad3f39db7db2a433

سید محمد بهشتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴: PDF متن.

برند مکان و زیرساخت‌های ذهنی گردشگری

SMD-921215-BrandTourism-Kasbokar-1

سرمقاله روزنامه کسب و کار به تاریخ پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲.

PDF متن یادداشت.

پرده‌برداری از ری

KOSAR TEHRAN 9

یادداشتی از سید محمد بهشتی که قرار بود در ویژه نامه آقای مسجدجامعی در خرداد ۱۳۹۲ منتشر شود: PDF