بایگانی دسته: گفتگو

ایرانیان خارج از کشور، پنجره‌ای به سوی جهان؛ به دنبال بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور نباشیم.

2

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله توسعه و صنعت، شهریور ۱۳۹۴: PDF متن.

 

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

هویت فرهنگی خود را در خودآگاهمان ترک کرده‌ایم!

_IMG

در مصاحبه با مجله نامه شورا به بهانه تنظیم سند ملی معماری ایرانی اسلامی ، مهرماه ۱۳۹۴: PDF تصویر متن مجله.

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

64

در مصاحبه با فصلنامه شورای انقلاب فرهنگی، انجام شده در بهمن ماه ۱۳۹۳: PDF متن.