بایگانی دسته: هویت رسمی و هویت اصیل

قزوینی بودن قزوینی

qazvini

گفتگوی سید محمد بهشتی با همشهری استان قزوین درباره ارزش‌های شهر و مواجهه با آن از سر ناآگاهی. آذر ۱۳۹۳: PDF متن.

فرهنگ در تهران زندگی زیرپله‌ای دارد

page 08.pdf

مصاحبه با تهران امروز به تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۶: PDF تصویر نشریه

برند مکان و زیرساخت‌های ذهنی گردشگری

SMD-921215-BrandTourism-Kasbokar-1

سرمقاله روزنامه کسب و کار به تاریخ پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲.

PDF متن یادداشت.

تار و ماجرای ثبت در فهرست میراث معنوی

Stamps_of_Azerbaijan,_2011-950

در پی بحث مفصلی که پیرامون ثبت تار در فهرست میراث معنوی یونسکو توسط دولت جمهوری آذربایجان جریان یافت روزنامه اعتماد در شماره ۲۵۹۳ (۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۱) پرونده‌ای در این باب داشت که بخشی از آن مصاحبه با مهندس بهشتی بود.

PDF تصویر روزنامه: ثبت میراث معنوی تار-۲۶دی۱۳۹۱-سیدمحمدبهشتی