بایگانی دسته: کسی بودن، جایی بودن، چیزی بودن

هویت و توسعه

stock-photo-chinese-guardian-lion-people-are-visiting-located-in-the-palace-museum-forbidden-city-beijing-264116024

گفتاری از سید محمد بهشتی درباره لزوم تشخیص هویت فرهنگی ایران و ملاحظه تبعات تفاوت با دیگران در فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره ۵۴، سال ۱۳۹۵. PDF تصویر مجله.

داستان تهران؛ تهران کجاست و تهرانی کیست؟

Dasjeld

«داستان تهران» مرداد ماه ۱۳۹۵ توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر و به بازار کتاب عرضه شد.

«داستان تهران» خوانشی فرهنگی از شهر تهران است؛ خوانشی که مبتنی بر جایگاه تهران در عرصه تاریخ تعاملات جهانی، نقش تهران در سرزمین ایران، بستر طبیعی، تاریخچه شهر شدن، و تأمل در کیستی تهرانی‌ها عرضه می‌شود. با این خوانش، ذهنیتی چند بعدی از پایتخت معظم و پرجمعیت کشور پدید می‌آید که چند دهه است در چنبره مسائلی غامض و عظیم گرفتار شده. به نظر می‌رسد این مسائل بیش از هرچیز محصول عدم شناخت تهران باشد، و آشفتگی «تهرانِ بزرگ» را در واقع باید دستاوردِ گم‌گشتگیِ معاصرِ ما قلمداد کرد. اما آنچه امیدوارکننده است جهت‌گیریِ تهران به مثابه شهری است که می‌خواهد دوباره شهر شود؛ به روز و باهویت. شهری که می‌خواهد جایی باشد و اهالیِ آن که می‌خواهند کسی شوند: تهران و تهرانی.

کارنامه مدیریت سرزمینی: پیروی از اشه یا دروغ؟!

9411Isfahan

مقاله سید محمد بهشتی در نخستین همایش ملی «میراث فرهنگی و توسعه پایدار»، بهمن ۱۳۹۴، موزه ملی ایران. این مقاله که در کتاب مجموعه مقالات همایش در خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد، با محوریت توسعه اصفهان در عصر صفوی، شیوه رشد شهر با بینش و منش فرهنگ ایرانی را طرح کرده است: PDF متن مقاله.

شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو

9502Kargadan

یادداشت سید محمد بهشتی درباره حیات دراماتیک دهه شصت. در مجله کرگدن، شماره ۱، اردیبهشت ۱۳۹۵: PDF متن

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

هویت فرهنگی خود را در خودآگاهمان ترک کرده‌ایم!

_IMG

در مصاحبه با مجله نامه شورا به بهانه تنظیم سند ملی معماری ایرانی اسلامی ، مهرماه ۱۳۹۴: PDF تصویر متن مجله.

بزنگاه بی‌ارادگی ناصرالدین شاه

Nasseredinshah

گشایش‌نامه سید محمد بهشتی بر کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در تاریخ ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ هجری قمری: PDF متن.

باب معماری دست‌کند

Memari dastkand9403

 مقدمه سید محمد بهشتی برای کتاب مقالات نخستین همایش معماری دست‌کند، نوشته شده در خرداد ۱۳۹۴: PDF متن.

هر بار راهم به یزد می‌افتاد، سری به خانه کلاهدوزان می‌زدم که اکنون موزه آب شهر شده است. هر بار حیرت می‌کردم از نمایش باشکوهی که برای فرو رفتن در دل زمین و رسیدن به مجرای قنات اجرا شده است. آن سرداب عمیق نه تنها تاریک و نچسب نیست بلکه به تعبیری قلب خانه است و محل حضور واقعی در محضر عظمت عالم معنا. این فضا همیشه مرا یاد آن منظومه دلچسب «چاه وصال» از شاعری ناشناس در دوره صفویه می‌اندازد:

شبستان چَه از وی گشت روشن    چنان کز پرتو خورشید روزن

قبیله مجنون در راه عروسی از بادیه‌ای می‌گذشتند که خبردار شدند قبیله لیلی نیز در آن عروسی حاضر است. برای آنکه شری برنخیزد ترجیح می‌دهند مجنون را در چاهی رها کنند تا هنگام بازگشت بیرون بیاورند. اتفاقاً اندکی بعد نیز قبیله لیلی از کنار همان چاه گذشتند و چون همان خبر بدیشان رسید، همین تدبیر را برگزیدند. پس هنگامی که لیلی قدم در عمق چاه نهاد:

چو چشم هر دو بر روی هم افتاد    گلوی چاه شد لبریز فریاد

به عبارت دیگر وصالی که ابر و باد و مه و خورشید در کارند تا دست ندهد، پنهانی و در زیر زمین و در دل تاریکی ممکن می‌شود:

چه نیرنگ است در رنگ خم چاه     که مجنون رفت و لیلی گشت ناگاه