بایگانی دسته: سینمای ملی

چرا دهه شصت؟

گفتگوهای سینمایی جلد1

مقدمه بر کتاب گفتگوهای سینمایی سید محمد بهشتی در زمان مسئولیت بنیاد سینمایی فارابی که گفتاری است راجع به ویژگی‌های سینمای ایران در دهه شصت: PDF متن

مروری بر دوران مدیریت بنیاد فارابی: سینمای سال‌های پس از سرگیجه

andishepuyaدر مصاحبه با مجله اندیشه پویا به تاریخ تیرماه ۱۳۹۳: PDF متن مصاحبه

 

در باب سینمای دینی

Offside

در مصاحبه‌ای مفصل با مجله تصویرنامه منتشره در شماره ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲: PDF متن مصاحبه، و تصویر متن در نورمگ

معماری سینما، بنائی سینما

chn.ir

مصاحبه سید محمد بهشتی با نشریه فیلم در بهمن ۱۳۸۰: تصویر متن مجله