بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

هویت و توسعه

stock-photo-chinese-guardian-lion-people-are-visiting-located-in-the-palace-museum-forbidden-city-beijing-264116024

گفتاری از سید محمد بهشتی درباره لزوم تشخیص هویت فرهنگی ایران و ملاحظه تبعات تفاوت با دیگران در فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره ۵۴، سال ۱۳۹۵. PDF تصویر مجله.

کمی در باب شکارگری و پرستاری

SMB-9401-KAGADAN 07 -1

در گفتگو با کرگدن (ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد) منتشره به تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴: PDF تصویر مجله.